Καταστατικό του ΣΕΔΑ

Άρθρο 1ο

Ίδρυση – Έδρα

          Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία “Σύνδεσμος Επιμελητών Δικαστηρίων Ανηλίκων” και με έδρα την Αθήνα.

 

Άρθρο 2ο

          Σκοπός του Σωματείου που χάριν συντομίας ονομάζεται “Σ.Ε.Δ.Α.”  είναι :
α. Η προστασία του επαγγέλματος, η προώθηση, προάσπιση και κατοχύρωση των οικονομικών, επαγγελματικών συμφερόντων των μελών και η εκπροσώπηση του κλάδου στους διαφόρους φορείς.
β. Η επιστημονική μελέτη των προβλημάτων των ανηλίκων και γενικότερα των κοινωνικών προβλημάτων σε συνάρτηση με αυτούς και η παρέμβαση για την αντιμετώπισή τους.
γ. Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Σωματείου.
δ. Η προαγωγή και ανάπτυξη των πνευματικών και επιστημονικών επιδιώξεων του Σωματείου.
ε. Η ίδρυση προμηθευτικού και καταναλωτικού συνεταιρισμού.
στ. Η συνεργασία του Σ.Ε.Δ.Α. με συναφείς οργανώσεις και υπηρεσίες της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

 

Άρθρο 3ο

Μέλη

          Μέλη  τακτικά του Σ.Ε.Δ.Α. θεωρούνται οι έμμισθοι επιμελητές Δικαστηρίων Ανηλίκων.

 

Άρθρο 4ο

Είσοδος μελών

          Τακτικά μέλη του Σ.Ε.Δ.Α. είναι : α) τα ιδρυτικά και β) όσα εγγράφονται αφού υποβάλλουν πρώτα αίτηση στο Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Α. και συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος καταστατικού.

 

Άρθρο 5ο

Υποχρεώσεις μελών

          Τα μέλη έχουν υποχρέωση:
α. να εκπληρώνουν τις οικονομικές  τους υποχρεώσεις.
β. να πειθαρχούν στις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ.
γ. να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις.

 

Άρθρο 6ο

Δικαιώματα μελών

          Τα μέλη εφ' όσον είναι ταμειακά τακτοποιημένα έχουν το δικαίωμα :
α) να παίρνουν μέρος στις Γ.Σ., να εκλέγουν την διοίκηση και τα άλλα όργανα του Συλλόγου, τους αντιπροσώπoυς για τις δευτεροβάθμιες και άλλες οργανώσεις και να εκλέγονται σ' αυτά.
β) να αποχωρούν από τον Σύλλογο με έγγραφη δήλωσή τους προς την διοίκηση, αφού προηγούμενα έχουν καταβάλει τις συνδρομές που οφείλουν.

 

Άρθρο 7ο

Πειθαρχικές ποινές

           Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει στα μέλη του Σ.Ε.Δ.Α. , την πειθαρχική ποινή της προφορικής επίπληξης στις εξής περιπτώσεις :
α) όταν το μέλος συμπεριφέρεται ανάρμοστα προς άλλα μέλη του Συνδέσμου.
β) όταν παραβαίνει τις υποχρεώσεις του προς τον Σύνδεσμο.

 

Άρθρο 8ο

Διαγραφή μελών

            Από τον Σύνδεσμο διαγράφεται με αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ. και έγκριση της Γ.Σ., μετά από απολογία του κάθε μέλους  που :
α) καθυστερεί συνδρομές περισσότερο από ένα (1) χρόνο και δεν τις τακτοποιεί μέσα σε ένα (1) μήνα αφ' ότου προσκληθεί  από το Δ.Σ.
β) παραβαίνει το καταστατικό συστηματικά, δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις των Γ.Σ και του Δ.Σ, προβαίνει σε πράξεις που είναι αντίθετες στον σκοπό και τα συμφέροντα του Συνδέσμου και γενικά με την διαγωγή του και την δράση του βλάπτει τα συμφέροντα των συναδέλφων του.
γ) Μέλος που αποχωρεί ή διαγράφεται από τα μητρώα του Συνδέσμου δεν μπορεί να ζητήσει να του επιστραφούν οι συνδρομές του.

 

Άρθρο 9ο

Πόροι

            Πόροι του Σ.Ε.Δ.Α είναι :
α) το δικαίωμα εγγραφής που ορίζεται σε 150 δρχ.
β) η τακτική ετήσια συνδρομή των μελών που ορίζεται σε 1000 δρχ.
γ) κάθε έκτακτη εισφορά των μελών που αποφασίζεται από το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ.
δ) τα έσοδα από εκδηλώσεις, εκδρομές και γιορτές του Συνδέσμου.
ε) τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας του Συνδέσμου.
στ) τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
Ο Σύνδεσμος δεν μπορεί να δεχθεί εισφορές από κομματικούς οργανισμούς ή άλλες πολιτικές οργανώσεις.
Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια εισφορά, μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση της Γ.Σ.

 

Άρθρο 10ο

Διοικητικό Συμβούλιο

   Ο Σ.Ε.Δ.Α διοικείται από 7μελές Δ/κό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο (2) χρόνια με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής όπως ορίζεται από τον νόμο,

   Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γ.Σ.

   Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά και σε ανοικτές συνεδριάσεις τουλάχιστον μια φορά το μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου και του Γ. Γραμματέα, έκτακτα δε από τον Πρόεδρο όταν υπάρχει ανάγκη ή όταν το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους τρία (3) μέλη του Δ.Σ. Στην αίτηση αυτή αναγράφονται και τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση του Δ.Σ.

Το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε (5) μέλη.

   Το Δ.Σ αποφασίζει και ενεργεί για όλα τα ζητήματα που ενδιαφέρουν τον Σύνδεσμο, εφαρμόζει το καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία του Συνδέσμου, εγκρίνει κάθε δαπάνη μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί, εκτελεί τις αποφάσεις των Γ.Σ., συγκαλεί τις Γ.Σ. και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους, υπογράφει τα πρακτικά του Δ.Σ, συντάσσει τον απολογισμό της διοίκησης και τον ταμειακό απολογισμό και τους υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

   Σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. την κενή θέση παίρνει ο αμέσως επόμενος του συνδυασμού με τον οποίο εκλέχτηκε ο σύμβουλος που παραιτήθηκε ή αποχώρησε για οποιαδήποτε αιτία.

 

Άρθρο 11ο 

Καθήκοντα Προέδρου

           Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σ.Ε.Δ.Α. σε κάθε δικαστική ή διοικητική αρχή κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και στις σχέσεις του με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του συμβουλίου, συγκαλεί το Δ.Σ. μαζί με το Γ.Γ. σε συνεδρίαση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που έχει σχέση με την διοίκηση του Σ.Ε.Δ.Α. και φροντίζει για την πιστή εφαρμογή των αποφάσεων των συνελεύσεων και του Δ.Σ.

 

Άρθρο 12ο

Καθήκοντα Αντιπροέδρου

Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντά του όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

 

Άρθρο 13ο

Καθήκοντα Γεν. Γραμματέα

           Ο Γ. Γραμματέας  διευθύνει τα γραφεία του Σ.Ε.Δ.Α., καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εισηγείται τα θέματα που αφορούν στα καθήκοντά του και φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών του Δ.Σ. και είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, κρατάει τη σφραγίδα, το αρχείο, τα πρωτόκολλα, το μητρώο και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα  πρακτικά της Διοίκησης. Όταν απουσιάζει ο Γ. Γραμματέας ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Δ.Σ.

 

Άρθρο 14ο

Καθήκοντα Ταμία
Ο Ταμίας εισπράττει και πληρώνει  με διπλότυπες ή τριπλότυπες αποδείξεις. Ο Ταμίας ενεργεί τις πληρωμές μετά από απόφαση του Δ.Σ . Φυλάει την περιουσία του Σ.Ε.Δ.Α και δεν μπορεί να κρατήσει στα χέρια του περισσότερο από τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ. Το επιπλέον ποσό κατατίθεται σε μια από τις Τράπεζες της Αθήνας με απόφαση του Δ.Σ. Η ανάληψη από την Τράπεζα γίνεται με έγγραφο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γ. Γραμματέα και τον Ταμία.
Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και για κάθε ανωμαλία στη διαχείρισή του.
Τον Ταμία κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ.

 

Άρθρο 15ο

          Μέλος του Δ.Σ. χάνει την ιδιότητά του όταν απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις (3) τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. Η απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών σε ειδική συνεδρίαση.

 

Άρθρο 16ο

Ελεγκτική Επιτροπή

           Ο έλεγχος του Δ.Σ. γίνεται από τριμελή ελεγκτική επιτροπή που εκλέγεται στις αρχαιρεσίες.
Η θητεία της λήγει μαζί με τη λήξη της θητείας του Δ.Σ.
Η ελεγκτική επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει μια φορά τον χρόνο την οικονομική διαχείριση του Σ.Ε.Δ.Α, τα έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί, τις πηγές τους, καθώς και τις δαπάνες που έγιναν και στη συνέχεια υποβάλλει τις εκθέσεις της στη Γ.Σ. Μπορεί όποτε θελήσει να χρησιμοποιήσει για έλεγχο τα βιβλία διαχείρισης του Δ.Σ. και ό, τι άλλα δικαιολογητικά υπάρχουν.

 

Άρθρο 17ο

Γενική Συνέλευση

    Η συνέλευση των μελών είναι το κυρίαρχο σώμα και αποτελείται απ’ όλα τα μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Οι συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

    Η τακτική συνέλευση συγκαλείται μια φορά το χρόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του ημερολογιακού έτους. Στην τακτική συνέλευση ελέγχονται και εγκρίνονται από τα μέλη του Σ.Ε.Δ.Α :

               α. ο απολογισμός του Δ.Σ.
β. η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική διαχείριση
γ. κάθε τι άλλο που μπορεί να υποβληθεί από το Δ.Σ ή από μέλος της Γ.Σ.

    Οι έκτακτες συνελεύσεις καλούνται από το Δ.Σ. όταν είναι ανάγκη ή όταν το ζητήσει το 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Σ.Ε.Δ.Α με αίτηση που απευθύνεται στο Δ.Σ. Στην αίτηση αυτή αναγράφονται και τα θέματα για συζήτηση.

           Το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γ.Σ σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης.

    Στη Γ.Σ. εκλέγεται Πρόεδρος για να διευθύνει τη συζήτηση και γραμματέας για να κρατάει τα πρακτικά της συζήτησης.

    Η  Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το ½ συν 1 από τα μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα.

            Όταν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γ. Συνέλευση συγκαλείται νέα με τα ίδια θέματα μέσα σε 2 μέχρι 7 μέρες από την πρώτη συνέλευση.
Στη δεύτερη αυτή συνέλευση πρέπει να παρευρίσκεται το 1/4 από τα μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα.
Όταν δεν υπάρξει απαρτία και στη δεύτερη φορά, συγκαλείται Τρίτη Γ. Συνέλευση σε 2 μέχρι 7 ημέρες  από την δεύτερη  συνέλευση. Στην τρίτη συνέλευση αρκεί η παρουσία του 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

   Τα μέλη καλούνται στη Γενική Συνέλευση ή με ανακοινώσεις που τοιχοκολλούνται στο χώρο εργασίας των ή με ατομικές προσκλήσεις.

   Οι αποφάσεις της Γ.Σ παίρνονται με σχετική πλειοψηφία.

   Κάθε ψηφοφορία που αφορά σε θέματα εμπιστοσύνης, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, κήρυξη απεργίας, επιβολή εκτάκτων εισφορών και διαγραφή μέλους είναι μυστική.

            Μυστική είναι η ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Σ.Ε.Δ.Α σε ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση.
Κάθε άλλη ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού.

 

Άρθρο 18ο

Εφορευτική Επιτροπή – Αρχαιρεσίες

    Η συνέλευση των μελών εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τριμελή εφορευτική επιτροπή.

            Κανένας υποψήφιος για το Δ.Σ ή τα άλλα όργανα του Σ.Ε.Δ.Α δεν μπορεί να μετέχει στην Εφορευτική Επιτροπή. Η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντα της αμέσως μετά την εκλογή της.

Η Εφ. Επιτροπή μέσα σε 40 ημέρες από την εκλογή της είναι υποχρεωμένη να διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. της Ελεγκτικής Επιτροπής και των άλλων οργανώσεων.

Η Εφ. Επιτροπή είναι υποχρεωμένη την ίδια ημέρα ή την επομένη της εκλογής της ν ‘ ανακοινώσει την ημερομηνία, τον τόπο και το χρόνο που θα γίνουν οι αρχαιρεσίες.

Οι ενδιαφερόμενοι που είναι υποψήφιοι (παρατάξεις, ανεξάρτητοι) οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση υποψηφιότητας το αργότερο 20 ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες.

            Στη συνέχεια εκτυπώνει με δαπάνες του Σ.Ε.Δ.Α τα ψηφοδέλτια και αποστέλλει μέσα σε 5 ημέρες στην επαρχία. Τα μέλη του Σ.Ε.Δ.Α που υπηρετούν στην επαρχία εφ’ όσον δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως ψηφίζουν σύμφωνα με τα παρακάτω :
Αποστέλλουν στην Εφ. Επιτροπή φάκελο με ψηφοδέλτιο τις επιλογής τους και πληρεξούσιο προς την εφορευτική επιτροπή.
Το πληρεξούσιο θεωρείται ως προς το γνήσιο της υπογραφής από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας που υπηρετούν τα μέλη του Σ.Ε.Δ.Α.
Ο φάκελος ψηφοδελτίου, πληρεξούσιο, κλείνονται μέσα σε άλλο φάκελο μέχρι και την παραμονή των αρχαιρεσιών.
Ο Πρόεδρος της εφορευτικής μετά τη λήξη της ψηφοφορίας αποσφραγίζει μπροστά στην Εφ. Επιτροπή τους φακέλους, ελέγχει το πληρεξούσιο, καταγράφει τον ψηφίζοντα στον κατάλογο των ψηφισάντων και στη συνέχεια ρίχνει στην ψηφοδόχο το φάκελλο με το ψηφοδέλτιο.

 

Άρθρο 19ο

Συγρότηση Δ/κού Συμβουλίου

           Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή του, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντα συμβούλου, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα. Με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα και Ταμία. Μέσα δε σε οκτώ (8) ημέρες συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση με το προηγούμενο Δ.Σ και παραλαμβάνει με πρωτόκολλο τη διαχείριση, το αρχείο και το ταμείο του Σ.Ε.Δ.Α.

 

Άρθρο 20ο

Εκλογή αντιπροσώπου για β΄ – βάθμια οργάνωση

             Η εκλογή των αντιπροσώπων για β΄-βάθμια οργάνωση γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής και σύμφωνα με όσα ορίζει το καταστατικό της αντίστοιχης οργάνωσης.

 

Άρθρο 21ο

             Ο Σ.Ε.Δ.Α έχει δική του σφραγίδα η οποία φέρει στο κέντρο τον τίτλο του Συνδέσμου «Σύνδεσμος Επιμελητών Δικαστηρίων Ανηλίκων».

 

Γενική Διάταξη

            
Για θέματα που δεν προβλέπονται από το καταστατικό αυτό εφαρμόζονται οι σχετικοί νόμοι και οι αποφάσεις της Γ.Σ.

Χάρτης

Θα μας βρείτε

Δέγλερη 2 & Λεωφ. Αλεξάνδρας

Αμπελόκηποι Τ.Κ. 11522 - Αθήνα

 

Τηλ: 210- 8701300

 

Fax: 210- 8701329

 

sedaepimelites@hotmail.com